[:ro]

Infracțiunile sexuale asupra copiilor – pedepse fără executare taților care își agresează sexual copiii

Situații în care tatăl și-a abuzat sexual copiii, a fost pedepsit cu închisoare cu suspendare sau nici măcar nu a fost lipsit de drepturile părintești – precum cele scoase la lumină de ancheta realizată de Libertatea – reprezintă o realitate cruntă și un fenomen des întâlnit în România. De cele mai multe ori, tatăl agresor este și sursa principală de venit a tuturor membrilor familiei, care aleg să ascundă infracțiunile și să tacă, fie din frică, fie din rușine.

Deși au fost găsiți vinovați sau și-au recunoscut vina, au primit pedepse mici, de doi sau trei ani, de cele mai multe ori fără executare. În unele cazuri au fost trimiși să presteze muncă în folosul comunității – chiar în centrele pentru copii cu dizabilități!

În cazul fetei din Onești de 13 ani, tatăl a fost condamnat la pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, pe 10 mai 2018. Pentru agresiunea sexuală repetată împotriva propriei fiice, a primit la schimb libertatea. „Pe parcursul termenului de supraveghere de 4 ani, tatăl va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile în cadrul Primăriei municipiului Onești sau la DGASPC Bacău – Centrul de Servicii Sociale Alexandra din Onești”, a decis judecătorul Roxana Alexandrina Damaschin. Deși există ordin de restricție pentru tată să nu se apropie de fată, frica și foamea sunt cele care fac ca în continuare familia să fie nevoită să comunice sau chiar să locuiască în aceeași casă cu tatăl agresor. Din nefericire, cazurile precum acesta nu reprezintă situații izolate, ci o realitate cruntă din România, în care primează agresorul, nu victima.

Cum sunt pedepsiți agresorii în alte state membre ale Uniunii Europene

Cât timp în România abuzatorii sexuali primesc cel mult doi – trei ani de închisoare cu suspendare, în alte țări din Uniunea Europeană se acordă pedepse mult mai aspre, de până la 30 de ani. În Belgia, pentru un act sexual săvârșit cu un minor, vinovatul este condamnat la închisoare de la 10 la 30 de ani în funcție de vârsta copilului abuzat, iar în Franța pedepsele ating până la 10 ani de închisoare și amenzi de până la 100 000 de euro. În Regatul Unit, orice bărbat care are relații sexuale cu o fată sub vârsta de treisprezece ani este condamnat la închisoare pentru 14 ani.

Situația cazurilor de infracțiuni sexuale asupra minorilor – Ministerul Justiției

Sesiunea trecută am adresat o interpelare Ministerului Justiției privind sancționarea agresiunilor sexuale îndreptate asupra minorilor și modul în care acestea au fost soluționate. Primul set de date a venit din partea Judecătoriilor, Ministerul Justiției cerând date suplimentare Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (primite ulterior) și Consiliului Superior al Magistraturii (încă nu au fost trimise).

În intervalul 2014-2017, numărul cazurilor de acte sexuale cu minori aflate pe rolurile judecătoriilor a crescut de la 142 în 2014, până la 477 în 2016, urmând ca anul 2017 numărul acestora să se reducă ușor, până la 460. Aceeași tendință ascendentă s-a înregistrat și în cazul spețelor de corupere sexuală a minorilor, al căror număr a crescut de patru ori în intervalul amintit, de la 13 până la 60, conform datelor furnizate de către Ministerul Justiției. În ceea ce privește soluționarea acestor cauze, în perioada studiată tendința este de creștere a numărului lor, în aproape toate cazurile de infracțiuni analizate.

Pe de altă parte, din adresa trimisă către Ministerul Public de către Ministerul Justiției, ca urmare a interpelării făcute în luna aprilie a acestui an, numărul cazurilor raportate la parchete în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2017 este mult mai mare decât numărul cazurilor care au ajuns în fața judecătorilor. Dacă în 2014, numărul cazurilor raportate era de 3146, la sfârșitul anului trecut acesta ajunsese până la 3971 de victime, doar în cazul actelor sexuale cu minori. Situația stă oarecum mai bine în cazul coruperii sexuale a minorilor, unde cea mai mare valoare a cazurilor reclamate a fost înregistrată în 2014 (544).

În tot acest timp, numărul cazurilor soluționate stagnează sau chiar scade. Spre exemplu, în cazul coruperii sexuale a minorilor, numărul de cazuri sooluționate de parchetele din subordinea Ministerului Public a scăzut de la 278 în 2014, până la 166 în 2017. De asemenea, pentru primele luni ale anului 2018, alte 64 de noi cazuri de act sexual cu un minor au intrat în perioada de referință, cumulând un total de 255 de cazuri.­­

Situația cazurilor de infracțiuni sexuale asupra minorilor – pe județe

Violuri cu victime minori și soluționarea acestora

O altă serie de infracțiuni judecate în fond, pe rolul judecătoriilor este aceea a violurilor săvârșite asupra victimelor care nu au împlinit vârsta de 15 ani (cf. art. 197 CP), respectiv 16 ani (cf. art. 218 NCP). Din datele furnizate de Ministerul Justiției, putem vedea câte persoane au fost condamnate definitiv din numărul total de cazuri. Din 2014, încă, informațiile nu sunt disponibile.

Prevenție și protejarea victimei, nu a agresorului!

Abuzurile sexuale asupra unui copil pot avea efecte grave, imposibil de trecut cu vederea, precum dispariția încrederii copilului în alte persoane pe tot parcursul vieții sale, sentimente și stări emoționale negative, comportamente sexuale deviante, comportamente generale deviante – abuz de alcool, tutun, agresivitate, delicvență, chiar tentative de suicid. Ce putem face?

Prevenție  – avem o rată de recidivă de 70%, însă statul român nu are pus la punct un sistem coerent și competent pentru ca aceste cazuri să nu se repete. Unul dintre pașii făcuți în acest sens este un Registru Național automatizat pentru astfel de infractori – citiți mai multe aici.

Restructurarea sistemului în jurul victimei, nu a infractorului –  Victimele care trec prin astfel de procese își pot pierde încrederea în sistemul de justiție și vor ajunge să nu mai raporteze abuzurile la care sunt supuse.

 • Statul trebuie să asigure asistență socială și suport financiar pentru familiile în care se întâlnesc astfel de cazuri, astfel încât să dobândească independența financiară și să nu depindă de agresor
 • Agresorul să plătească daune morale familiei
 • Servicii de consiliere psihologică gratuite pe perioada a minimum doi ani pentru minorul agresat și pentru familia care-l întreține
 • Creșterea pedepsei minime pentru agresor
 • Interzicerea accesului agresorului în apropierea altor minori din familie sau altor minori în viața profesională (primul pas în acest sens este realizat prin intermediul Ragistrului Național al infractorilor sexuali)

Educație55% dintre români care sunt de părere că, în unele situații „contactul sexual fără consimțământ” este justificat.

Este de datoria noastră să ne asumăm acești pași cât mai repede, pentru ca fiecare copil din România să aibă șansă la o viață demnă, fără abuzuri și cu soluții pentru a trăi decent. Este datoria noastră să demnonstrăm că avem #0ToleranțăPentruViolență.

[:en]

Sex crimes against children – No jail time for fathers who sexually abuse their children

Cases when parents abuse their children, get a suspended sentence and keep their parental rights – like those presented by Libertatea newspaper – are numerous in Romania, being a terribly common phenomenon in our country. Most of the times, the offender is the principal source of revenues for the family and that’s why this kind of crimes are hidden, and the members of the families chose not to talk both because they’re afraid or ashamed.

Even when they were found guilty, or admitted the crimes they’re faced, the punishments they received were minimal – two or three years in prison, or even no jail time at all. There are some cases when the offenders were sentenced to community service in centers for children with special needs.

There is the case of a teenager from Onești (Bacău County), who was abused by her father. The parent was convicted for sexual assault and he got 3 years suspended sentence, on 10th of May 2018. For repeated sexual assault on his daughter, the father received nothing else but freedom. `During the period of probation of 4 years, the father will serve an unpaid community work for 120 days in a Center of Social Services from Onești or in the Onești City Hall` decided Roxana Alexandrina Damaschin, the judge who was in charge for this case. Even if there is a restraint order for the father, the fear and the poverty are the reasons because the family must keep communicate or even live in the same house with the abusive father.

What are the punishments in other EU countries

While in Romania sex offenders are sentenced to 2 or 3 years in prison or even to suspended sentences, there are other countries in European Union where the judges are far more serious about those cases, their criminals being sentenced to 30 years. In Belgium, for Statutory Rape, the offender faces 10 to 30 years, depending on the age of the child victim. In France, there are punishments that reach even 10 years and fines that are up to 100 000 Euros. In United Kingdom, any man that engages in sexual acts with a girl under the age of 13, is sentenced to 14 years in jail.

infractiuni sexuale copii

The situation of the sex crimes against minors – Romanian Ministry of Justice

Last legislative session I adressed an interpellation to the Romanian Ministry of Justice, about the results of investigations on sexual assaults on children. The first data set came from the Ministry of Justice, regarding the situations from law courts all around the country. A second set of data was requested to the Public Prosecutor’s Office.

From the data we received, between 2014 and 2017, the number of Statutory Rape judged in the courts of law in Romania increased from 142 in 2014 to 477 in 2016. The number dropped a little, to 460 in 2017. Same ascendant situation was registered for the cases of corruption of a minor. The number is four time bigger in 2016, than 2014: 60, respectively 13. If we talk about the outcomes, the number of cases that were solved by the judges was, also, increasing every year, in almost every type of aggression analyzed.

infractiuni sexuale copii

On the other side, from the information I have from the Public Prosecutor’s Office, the number of complaints filled to all the prosecutor’s offices in the country is way bigger than the number of cases discussed by judges. For example, there were 3146 cases of Statutory Rape in 2014, number that increased to 3971 assaults reported at the end of 2017. On the contrary, for the situations of corruption of a minor, the situation is somehow better, the highest value of reported cases was in 2014 – 544.

In this time, the number of cases that were closed is stationary or even dropping. As an example, for the crime of corruption of a minor, the number of cases that were closed decreased from 278 in 2014 to 166 in 2017. Also, in the first months of 2018, another 64 new situations of Statutory Rape were reported.

The situation of the sexual crimes against children in Romania – divided by counties

Children rapes and the solving of those cases

Another type of crimes that were investigated and analyzed by judges are the rapes against victims under 15 and 16 years old. From the information I have from the Ministry of Justice, we can see the number of persons who were definitively convicted. Since 2014, the information is not available to the public.

Grafic violuri minori-MIn-Just

Prevention and protection for the victim, not for offender!

Sexual assaults on children can have serious repercussion on the victims, like the lack of trust in other people for the rest of his or her life, negative feelings and emotions, inappropriate sexual behavior, abuse of alcohol, use of drugs, aggressivity and even suicidal tendencies. What can we do to change that?

 • Prevention – in Romania, the recidivism rate is 70%, but the Government doesn’t have a coherent system to stop repeating those cases. One of the first steps we should follow is creating a National Registry of Sex Offenders – you can read more about it in my activity report.
 • Rebuilding the system to protect the victim, not the offender – victims that are involved in trials with reduced punishments can lose the trust in the justice system and the result may be that the victims will stop reporting the abuses.
 • The Government must provide social assistance and financial support for the families that confront these cases, to regain financial independence and not depend to the offender.
 • The offender must pay for emotional distress to the families of the victims.
 • The government must provide free psychological counselling for at least two years for the child that was abused and his or her family.
 • The minimum punishment for the offender should be increased.
 • Forbidding access of the offender near other children of the family or other children at all, especially in the professional field (an important move in that direction will be made through the National Registry of Sex Offenders).
 • Education policies – 55% of the Romanians believe that in certain situations, the `sexual act without consent` is justified.

It is our duty to implement all those measures as soon as possible, because any children in Romania must have the chance to a decent life, to dignity and to be protected from the abuses. It is our duty to prove that we have #0ToleranceForViolence.

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
[:]