[:ro]

Senatorii au votat astăzi noua lege a adopției. Adopțiile internaționale – o șansă reală pentru copiii greu adoptabili

Senatul a votat astăzi, cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de lege care modifică procesul de adopție, propus de Guvern. Acesta are ca scop ușurarea procesului de adopție, pentru a oferi șansa unei familii pentru cât mai mulți copii care se află în sistemul de protecție.

Printre cele mai importante modificări pe care le cuprinde proiectul venit de la Palatul Victoria sunt: eliminarea dublării acțiunii de căutare a rudelor până la gradul al IV-lea (atât la instituirea măsurii de protecție, cât și la declararea adoptabilității copilului), introducerea de sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale de deschidere a procedurii de adopție și introducerea de stimulente financiare pentru familiile care adoptă grupe de frați și copii cu dizabilități.

Această formă a suferit modificări înainte de a fi dezbătută și votată de plenul Senatului. O parte dintre amendamente au fost depuse de deputata independentă Oana Bîzgan, împreună cu deputata PSD Roxana Mînzatu. Acestea au propus, printre altele, modificări în ceea ce privește acordarea consimțământului pentru adopție din partea părinților naturali, ceea ce va reduce timpul în care un copil abandonat va putea fi declarat adoptabil.

Nou amendament la Camera Deputaților: adopțiile internaționale

„Dorința noastră este aceea ca fiecare copil să crească într-o familie care să îl iubească și care să îi poată oferi condițiile de dezvoltare fizică și emoțională. Tocmai de aceea am propus o serie de amendamente în care primează interesul superior al copilului. În urma consultărilor cu specialiști din domeniu, voi depune un nou amendament la Camera Deputaților, pentru a introduce adopțiile internaționale pentru copiii greu adoptabili, începând cu 1 ianuarie 2020. România trebuie să acorde copiilor din sistem șansa la o familie și la o viață demnă.”, a declarat deputata independentă Oana Bîzgan.

Adopțiile internaționale vor viza doar copiii greu adoptabili, iar acestea vor fi gestionate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) și nu de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. „Modificarea legislativă ar putea acorda copiilor greu adoptabili o șansă reală la o viață de familie în care să fie îngrijiți și iubiți, așa cum merită. Din păcate, sunt numeroase cazurile în care copii cu sindromul Down, sindromul Tetra-Amelia (lipsa membrelor) sau cu alte tipuri de dizabilitate nu au șansa de a fi adoptați intern. Prin urmare, aceștia sunt condamnați la petrecerea copilăriei în centre pentru copii cu handicap sever, de cele mai multe ori, până la deces.”, explică Oana Bîzgan.

Adopțiile internaționale sunt posibile momentan în România doar în cazurile în care adoptatorul sau unul dintre soții familiei adoptatoare este rudă până la gradul al patrulea inclusiv, dacă are și cetățenie română sau dacă adoptatorul este soț al părintelui firesc și numai după ce s-a încercat adopția națională și nu a avut niciun rezultat timp de un an.

„Prin deschiderea adopțiilor internaționale, cu mecanisme de control eficiente, nu facem decât să asigurăm o șansă în plus copiilor care sunt declarați greu adoptabili. Este un subiect sensibil pentru România, dar avem datoria să punem la punct un sistem coerent, care să le acorde și acestor copii șansa să trăiască alături de familie, într-un mediu prielnic. Nu ne putem ascunde sub problemele vechiului sistem până la nesfârșit. Orice întârziere înseamnă diminuarea sau chiar eliminarea șansei unui copil de a intra într-o familie care dorește să îl adopte. La jumătatea lunii decembrie voi realiza o dezbatere publică în acest sens, pentru a putea include părerile tuturor părților interesate.”, a declarat Oana Bîzgan.

Noi modificări pentru adopția națională

În ceea ce privește adopția națională, există diverse proceduri birocratice, cum ar fi încercarea integrării minorului în familia extinsă care, în multe cazuri, nu știe de existența copilului, nu a păstrat legătura cu părinții firești ai copilului sau rudele sunt la o vârstă la care nu se pot ocupa de creșterea și îngrijirea unui copil. Mai mult, această procedură este aplicată de două ori, inițial la introducerea orfanului în sistemul de protecție al statului, iar apoi la obținerea consimțământului pentru adopție, ceea ce nu face decât să îngreuneze procesul de declarare a copilului ca adoptabil. „În tot acest timp copilul rămane blocat în sistem și este lipsit de beneficiile unei vieți echilibrate și fericite într-o familie care dorește să-l adopte și care are cel puțin la fel de multă nevoie de acel copil pe cât copilul are nevoie de familie.”, explică deputata Bîzgan.

De asemenea, în forma adoptată de Senat au fost introduse modificări care ajută părinții care au adoptat deja un copil și vor să adopte un al doilea. Aceștia nu vor mai trece prin întregul proces de redobândire a atestatului de adoptator dacă decizia de a adopta un al doilea copil vine în intervalul de trei ani în care atestatul primit pentru primul copil va fi valabil. În plus, atestatul obținut de unul dintre soți poate fi extins fără reluarea întregului proces de atestare dacă în timpul de valabilitate intervine căsătoria sau dacă familia dorește să modifice criteriile sau numărul copiilor pe care dorește să-i adopte.

„Guvernul României își asumă proiectul unei legi a adopției extrem de important și necesar care să ușureze procedurile de adopție a unui copil. În spatele fiecărui amendament și al fiecărui articol se află în primul rând interesele copiilor care astăzi cresc fără părinți, dar și al părinților care doresc să adopte și să ofere toată dragostea și ocrotirea lor unui copil. Felul în care se conturează în acest moment legea, după votul din Senat, este o consecință a implicării colegilor de la Autoritatea pentru Protecția Copilului si a colegilor parlamentari, uniți de dorința asigurării unei familii pentru copiii care astăzi se afla in grija statului. Mă voi implica în continuare pentru a mă asigura că la Camera Deputaților, această lege va fi adoptată în cea mai bună formă și am încredere că vom acționa împreuna cu responsabilitate și curaj așa cum au nevoie copiii noștri, ai României.”, a declarat Roxana Mînzatu.

Pe de altă parte, unul dintre amendamentele depuse de cele două deputate și adoptate de Senat oferă tuturor copiilor egalitate de șanse, indiferent de vârstă. Până acum, copiii cu vârsta mai mare de 14 ani puteau fi adoptați doar de membrii familiei extinse sau de către adoptatorii cu care minorul a avut o relație constantă. Conform modificărilor din noul proiect, aceștia vor putea fi adoptați de către orice familie care are atestat de adoptator și care își dorește să facă acest lucru. În același timp, persoanele care au dezvoltat o legătură emoțională cu un anumit copil declarat adoptabil vor fi incluse pe lista prioritară de familii adoptatoare pentru respectivul copil, chiar fără a fi nevoie să fi conviețuit minimum 6 luni împreună cu el, așa cum prevede forma actuală a legii.

Senatul a fost prima cameră sesizată în cazul acestui proiect, urmând ca în zilele următoare acesta să intre în dezbateri la comisiile permanente din Camera Deputaților, iar apoi la dezbatere și la vot în Plenul aceleiași Camere.

[:en]

Romanian Senate votes a new adoption law. International adoption – a real chance for #HardToPlaceNotHardToLove Romanian children

The Senate voted today 28th of November 2018, with unanimity of votes, the bill initiated by the Romanian Government, that improves the adoption process. The purpose of this bill is to ease the adoption process, in order to give to all children, the chance to live in a loving family.

The bill that came from Victoria Palace brings in significant changes: elimination of the double searching for the relatives (to the fourth degree) of the children (when the child is included in the protection system and when she/he is declared available for adoption), enforcing sanctions for the situations when the legal periods of time to declare a child available for adoption are not respected and the introduction of financial support for families who adopt brothers or children with disabilities.

The bill was modified before it was discussed and voted in the plenary meeting of the Senate. Some of the amendments were made by Romanian MPs Oana Bîzgan and Roxana Mînzatu. Their most important proposals have effect on the consent of natural parents, regarding the adoption approval, a measure that will reduce the time an abandoned child will wait to be declared available for adoption.

New amendment in the General Assembly: international adoption

”Our wish is for every child to grow in a family who loves her/him and who is able to provide the environment of love and support. The amendments we made put the interest of the child in the first place. After previous discussions with experts from this field, I decided to submit a new amendment to introduce international adoption for children who were not adopted by Romanian families, starting January 1st, 2020. Romania has to give the right to a family and a life lived in dignity to all children in the protection system.”, said Oana Bîzgan.

International adoption will target only #HardToPlaceNotHardToLove children in the Romanian care system and will be managed by the National Authority for the Protection of the Rights of the Child and Adoption (ANPDCA), not by the General Directorate of Social Assistance and Child Protection (DGASPC). ”This change will give the #HardToPlaceNotHardToLove children the chance to a real family life. Unfortunately, there are many cases when children with Down Syndrome, Tetra-Amelia Syndrome or other disabilities are not adopted by Romanian families. Therefore, they spend their childhood in centers for children with severe disabilities, where they lack the care and the love they need, most of the times until they die.”, explains Oana Bîzgan.

International adoption is possible now just in those cases when one of the adopters is a member of the extended family of the child, when the adopter also has Romanian citizenship or when the adopter is spouse of one of the birth parents and only after national adoption was not finalized for a year.

By opening the international adoption, with efficient checking measures, we only make sure that #HardToPlaceNotHardToLove children have one more chance to be adopted. Is a sensitive topic for Romania, but we have the duty to create a coherent system that provides the chance for these children to live in a favorable environment. We can’t hide forever behind the problems we had in the past. Any delay means a drop or even losing the chance for adoption for a child who waits for a family. In the second half of December, I will organize a public debate on the topic, to be sure we consider all the opinions of people involved.”, said Bîzgan.  

New changes for national adoption

Talking about the national adoption, there are some bureaucratic procedures, like placing the child in the extended family, who doesn´t know about the child, has no connection with the birth parents or doesn’t have the possibility to take care of the child in discussion. Moreover, this procedure is applied twice, once when the child is included in the social care system and then when the authorities try to obtain consent for adoption, what makes the process of declaring the child available for adoption more difficult. ”All this time, the child is stuck in the system and is deprived of the benefits of living in a family that needs him or her as much as the child needs them.”, explains Oana Bîzgan.

More than that, in the bill adopted by the Senate were introduced changes that help the parents who already adopted a child and want a second adoption. They will be able to do it without repeating the process of gaining the certificate for adoption, if the will for the second adoption comes in the availability period for the first certificate. Also, the certificate obtained by one of the spouses could be extended without repeating the process of certification if in the availability period, the partners decide to marry or decide to change the criteria or the number of children they want to adopt.

”The Romanian Government takes responsibility over an extremely important and necessary bill that will ease the procedure of adoption. Behind every amendment and every article is the interest of the child who grows without parents, as well as the interest of those parents who want to adopt and to give all their love and affection to a child. The way the law looks like now, after the vote of the Senate, is a consequence of the direct involvement of ANPDCA and my colleagues in the Parliament, united by the wish to give the best chance to the children in the system. I will continue to work for this cause in the General Assembly, the bill will be voted in its best form and we will act together and with responsibility and courage in the way our children need us to!” said Roxana Mînzatu, Romanian MP.

On the other hand, one of the amendments submitted by the two MPs (Oana Bîzgan and Roxana Mînzatu) and agreed by the Senate provide equal opportunities for all children, regardless their age. Until now, children over 14 years could be adopted only by members of the extended family or adopters with whom the child had a steady relationship. According to this bill, these children will be available for adoption to any family that is certified and wants to adopt them. In the same time, those people who have a certificate for adoption and have developed an emotional connection with a child in the social protection system will be included on a priority list of adoption for that child and could adopt her/him without the need of living together for at least 6 months before, as it is now.

The Senate was the first Chamber addressed for this bill. In the following days, it will go for discussions in the permanent committees in the General Assembly, and then will be discussed and voted in the plenary meeting of the same Chamber.

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
[:]